Alt har sin tid, også døden. Å få mulighet til og ta avskjed med den som er død gjennom en gravferd, vil være viktig for de nærmeste etterlatte, gjerne sammen med øvrig familie og venner. Gravferden kan bli en god start på sørgetiden.

Gravferden

Den som er ansvarlig for gravferden, vil være den som formelt tar avgjørelsen om det skal være begravelse eller kremasjon. I mange tilfeller har avdøde uttrykt egne ønsker, og en beslutning vil være enklere å ta. Andre ganger kan familiære tradisjoner være avgjørende for valget.

I følge norsk lov skal kistegravleggingen eller kremasjonen finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke om utsettelse av gravferden. Vi kan bistå pårørende med utforming og innsending av en slik søknad til riktig etat.

I enkelte tilfeller har avdøde uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør selvfølgelig respekteres. Samtidig er gravferden først og fremst til for de etterlatte, og det er viktig at de etterlattes behov for å ta farvel står i fokus.

Begravelse

Ved en begravelse gjennomføres en seremoni i kirke, kapell eller livssynssåpent seremonirom, og avsluttes med at kisten bæres ut og gravlegges i jorden. Blomsterhilsener blir som regel tatt med til graven av de fremmøtte, og plasseres rundt graven etter at kisten er satt på plass. Høytideligheten avsluttes som regel med at kisten senkes i jorden.

Bisettelse

En bisettelse er en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien blir gjennomført i en kirke, et kapell eller et livssynsnøytralt seremonirom. Seremonien avsluttes ved at kisten overføres til krematoriet. I enkelte kapell avsluttes seremonien med at kisten senkes i stedet for at den blir båret ut. Kremasjonen skjer en av de første dagene etter seremonien, og urnen oppbevares midlertidig på krematoriet. Innen det har gått 6 måneder fra dødsdato, må urnen være satt ned i grav eller asken være spredt på et egnet sted. 

Urneseremoni

En urneseremoni kan utføres etter at kremasjon er foretatt. Det kan være flere årsaker til det; en av dem kan være at avdøde døde og ble kremert i utlandet, og kommer til Norge i urne. Det gjennomføres en seremoni på lik linje med en begravelse. Seremonien avsluttes ved at gravfølget følger urnen ut til urnegravstedet hvor urnen settes ned i graven.
Etter ønske fra de etterlatte kan seremonien gjennomføres uten at man avslutter med og sette urnen ned i grav. En urnenedsettelse eller askespredning vil da måtte finne sted ved en senere anledning.

Urnenedsettelse

Innen 6 måneder etter dødsfallet, må urnenedsettelsen ha funnet sted. Byrået kan være behjelpelig med å bestille tid for urnenedsettelsen. 

På dagen for urnenedsettelsen, møter de som skal være til stede opp ved gravstedet til det avtalte tidspunktet. En ansatt fra kirkegården/gravlunden bringer urnen med seg til gravstedet, som på forhånd er gjort klart til nedsettelsen. Ved ønske om deltagelse av prest ved urnenedsettelsen, kan menighetskontoret kontaktes av de etterlatte eller av oss for avtale. Urnenedsettelse kan også skje uten etterlatte til stede. Ved urnenedsettelse i minnelund, gjelder spesielle bestemmelser.

Les mer om dette her.

Askespredning

Askespredning er et alternativ til urnenedsettelse i grav på en gravplass. Det er et alternativ som flere og flere velger, og de senere år ser man at det har vært en markant økning i antall søknader om askespredning. Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann.

Les mer om askespredning her.

 

nfdavirke litenSFHI